Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:44

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ, ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ, ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵍ’ⴻⵍⵢⵙéⴻ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⵙⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵖⴱⵉⵔ ⵢⵓⵇⵇⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴼⵔⴰⵏçⵧⵉⵙ ⵀⵧⵍⵍⴰⵏⴷⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵀⵧⵍⵍⴰⵏⴷⴻ, ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵜⴱⴻⵜ ⵏ, ⵍ’ⴻⵍⵢⵙéⴻ, ⵢⴻⵔⵎⵙⵉ-ⵜ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⵙ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ, ⴰⵢ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵄⴷⴷⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⵜⴼⵓⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵙ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵉⴳⵔⵔⵣⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⵢ-ⴷ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ ⵙ 51 ⵏ…
ⴱⴰⴽⵓ – ⵟⵔⵏⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⵜⴰⴷⴰⴱⵅⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⴳⵜ (ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ) ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵉⵔ-ⵏⵏⵙ, ⴰⵇⴰⵟⴰⵔⵉ, ⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵍⵛⵡⴰⴹ ⵖⵔ ⵡⵉⵛⵜ (37-35, 14-21, 25-17, 25-21). ⵡⴰⵢ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⵢⵜⵜⴰⴷⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵍⵊⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⴰⵀⵍⵢ ⵏ ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ, ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵔⵎⵙ ⴷⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵢⵔⵎⵙ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵟⴰⵢⴱ ⵎ'ⵀⵉⵔⵉ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴰⵀⴻⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ) ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴰⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12…
ⴱⴰⴽⵓ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 21 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵒⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 47 ⵖⴻⵔ 24 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⴽⵓ (ⵜⴰⵥⴻⵔⴱⴰⵢⴵⴰⵏⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⵍⵎⵓⵍⵓⴷⵢⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴰⴹⴰⵕ-ⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵏⴻⵜⵜⴰⵥ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⵉ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵙⵉ ⵜⵓⵔⴰ ⴽⵔⴰ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵓⵍⵢ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵔⵏⴰ ⴹⵔⴱ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ ⵙ 2 ⵖⵔ 1 ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 25 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⵓⵊⵓⴷⵓⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙⵉⵡⴰⵏ ⵎⴰⴳⵀⴰⵓⵓⵉ (ⴷⴷⴰⵡ 55 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴳ  ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵊⵓⴷⵓ ⵏ « ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ » ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⵔ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵔⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⵜⵡⵡⵉ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 50 ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ), ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⴱⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵙ 3 ⵖⵔ 0, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ…
banner-aps