Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ (ⵊⵙⴽ) ⵜⵔⵔⴰ-ⴷ ⴰⵏⵀⵀⵉⵜ ⵉⵎⵉ ⵜⵙⵍⴽ ⵙⴳ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵖⵔ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵔⴱⴰⵃ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎ ⴱⵍ-ⴰⴱⴱⵙ (1-0) ⴷⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⴹ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ 2016-2017, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ  ⵙ 3 ⵖⵔ 0 ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 28 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ…
ⴱⵍⵉⴹⴰ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ ⵜⵔⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵏⵉⵜ ⵙ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ  2-1 (ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1-0 ) ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵀⴳⴳⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵟⵛⵀⴰⴽⵔ ⴷⵉ…
ⴱⴰⵍ (ⵙⵙⵡⵉⵙ), – ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⵢⴳⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 19 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵊⵓⵕⵊⵢⴰ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ) ⴰⵙⵙ ⵏ 8…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵜⴰⵅⵔⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵎⵙⴽⵏⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ « ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵍⵍⴰ…
  ⵍⵥⵥⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵇⵍⵍⵄ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵍⵙⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵎⵛⵓ ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏⵉ ⵢⵡⵡⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ-ⵉⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1996 (ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵜⴳⵏⵉⵜ, ⴰⵙⵉⵔⵎ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴰⵔⵉ ⵏⵏⵉⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴷⴳ 2 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⵙⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ) ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴼⴼⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2019…
ⴱⴰⴽⵓ – ⵟⵔⵏⴰ ⵜⵓⵡⵢ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⴱⴰⴽⵓ, 3 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⴷ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵟⵥⵔⵉⴳⵜ ⵟⵉⵙ 4 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵟⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ (12-21 ⵎⴰⵢⵓ) ⴰⵢ ⵍⴰ…
ⴱⴰⴽⵓ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⵣ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ, ⵟⴰⵀⴰⵏⵉ ⴱⵍⴰⴱⵉⵓⴷ ⵔⵓⵎⴰⵉⵙⵙⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⵢⵏ ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙⵏ ⴷⴳ ⴱⴰⴽⵓ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵡⵢ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵢⵉⴼⵏ 6ⵎ33 ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵟⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ…
ⴱⴰⴽⵓ – ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵄⵡⵡⴰⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵟⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵓ, ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⵊⵓⴷⵓⴽⴰⵜⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⴱⵃ…
banner-aps