Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴱⵏⵢⴰⵉⵛⵀ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵉ ⵜⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⴳⵀⵏⵉⴰ ⵀⴰⵎⵎⴰⴷⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛ.   ⵟⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ-ⴰ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⵍⵙⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵙⵏⵜ « ⵓⵔ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵖⴼ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵡⵎⵛⵉⵡⵕ », ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⴳⵉⵏⵜ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴱⵔⵔⴰⴼ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⴼ…
ⵏⵡ ⴹⵍⵀⵉ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⴹⵓⴹⵉⵏⴰⵎ ⴹⵉⵜ ⴹⵓ ⴷⴰⵓ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ 27 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (12 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 11 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ), ⵜⵃⵔⵣ ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵙⵙⴰⵡⴹ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 21 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵎⵉ ⵜⵔⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴹⴰⵏⵎⴰⵕⴽ ⵙ 39 ⵖⵔ 38 ⴷⴼⴼⵉⵔ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵅⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵓⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵀⵎⵓⵓⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵍⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴼⴰⵓⵓⵣⵉ ⵎⵓⵓⵙⵙⵓⵓⵏⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴱⴱⵔⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ.   « ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⵡⵀⵎ ⵙ ⵡⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴰⵎⵍⵖⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ…
ⵡⵔⵓⵛⵍⴰⵡ (ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ)– ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵟⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⴰⵎⵢⴰ ⵎⴰⵜⵓⵓⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵡⵔⵓⵛⵍⴰⵡ, ⴷⴳ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ 68 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ, ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ 7 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⴷⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵜⵡⴰⴼⵙ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵎⵉ ⵜⵅⵚⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵙⵉⴷⵓⵏⵢⴰ ⵙ 20 ⵖⵔ 24, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵎⴰⵊⴰⵕ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵡⵀⵎⵏⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵎⵉ ⵔⵏⴰⵏⵜ ⵙⵍⵓⴹⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⴽⵕⵓⵡⴰⵜⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⵢⴽⴽⵙ ⴰⵖⴱⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵉ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ 37 ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵙⵜⵇⵏⵄⵏ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏ 2016-2017, ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵅⵚⵉⵎⵉⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⵎⴰⵔⵉⵏⵙ ⵙ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ…
ⵍⴱⵍⵉⴹⴰ– ⵟⵔⵏⴰ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵟⵓⴳⵓ ⵙ 1 ⵖⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵟⵛⵀⴰⴽⵔ ⵏ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ (ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴹ) ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵉ ⵓⵀⵢⵢⵉ…
banner-aps