Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴱⵉⵔⵓⵟ – ⵟⵓⵡⵢ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵚⵔ, ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴳⴰⵔ 8 ⴷ 13 ⵛⵜⵎⴱⵕ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵃⴰⵡⵛ-ⴷ ⴰⵊⵎⵎⴰⵍ ⵏ 91 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (29 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 30…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵄⴰ ⴰⵙⵙⵉⵔⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⴰⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰⵇⵉ, ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵊⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2018.…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ), ⴽⵀⵉⵔⴷⴷⵉⵏ ⵥⵜⵛⵀⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ‘’ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ’’ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, ⵙⴳ ⵜⵅⵚⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵏⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴷⴳ ⵔⵔⵓⵙ.   ’’ⴰⴷ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙⴰⵙⵙⵉ ⴱⵓⵓⵍⵜⵉⴼ, ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵔⵎⴱⵍⴰⵢ ⵉⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ (ⵙⵜⴰⵔⵍⵉⴳⵓ/ ⵓⴳⵣⵓⵎ.1 ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ) ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵜⴰⵖⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵓⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵟⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⴹⴰⵔⵜ ⵔⵓⵙⵢⴰ – 2018 ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵖⵓⵛⵜ ⵖⵔ 2 ⵛⵜⵎⴱⵔ 2017.…
ⵀⴰⵎⴱⵓⵓⵔⴳ (ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ) – ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⴱⵓⴽⵙⵓⵔ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵢⴰⵛⵉⵏ ⵟⵓⵓⴰⵔⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⴷⵉ ⵜⵜⵓⵔ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵜ ⵏ 49ⴽⴳ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵜⵓⵔⴰⵍⵉ ⴰⵍⵅ ⵡⵉⵏⵡⵓⵓⴷ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ (2-3), ⵢⵜⵜⴰⴷⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⴽⵙⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵜⵇⵍⵍⵄ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵙⴰⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ  ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 2017-2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵜ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎ ⵍⵃⵔⵔⴰⵛ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵍⵉⵏ…
ⵥⵓⵔⵉⵛⵀ - ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴱⵉⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼ ⵎⵀⴷⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵛⵀⵉⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⴷⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⵙⴳ 6 ⵖⵔ 28 ⵜⵓⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ…
ⵟⴱⴱⵍⵉⵙⵙⵉ – ⵟⵊⵔⵔⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ, 19 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵙⵏ (ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ), ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ, ⵟⴱⴱⵍⵉⵙⵙⵉ, ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵏⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ-ⴰⵢⴰ,…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⵖⵜⵙⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ (ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵏⵏⵎⵣⵍ, ⴷⴳ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴼⵓⵍⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉ…
banner-aps