Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ, ⵍⵓⵛⴰⵙ ⴰⵍⴰⵛⴰⵔⴰⵣ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴱⴰⵃ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⴰⵎⵔⵓⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⵢⴰⵓⵓⵏⴷⵥ (17ⵀ00) ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀⵜⵜⵓⵙⵏⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵡⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵍⵓⵎⴱⵉⵜ ⵉⴼⴰⵜⵏ ⴷⴳ ⵉ, 1500ⵎ, ⵃⴰⵙⵙⵉⴱⴰ ⴱⵓⵍⵎⵔⵇⴰ, ⴷ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⴷⵉ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ ⵏ, ⵟⴰⵔⴰⵖⵓⵏⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⵉⵛⴰⵔⴽ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-18 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴰⴱⵃⵔ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ. ⵢⵍⵍⴰⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵙ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵉⵏⴰⵙ ⵉⴱⵓⵓ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵏⵏⵓⴼⴼⵥ ⵙⴳⵡ ⵓⵙⴰⴳⵍ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⴳⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵔ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔ ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ-ⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⵄⴹ-ⴰⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵉ, ⵍ’ⵃⵎⵎⴰⵎⴰ (ⵟⵓⵏⵙ),. ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵔⴳ ⵙⴳ ⵉ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵇⵇⵍⵏⵜ-ⴷ ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵙ ⵙⵚⵉⴼ ⵖⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵙ 11 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⵓⴽⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙ 0 ⵖⵔ 0 ⴰⵙⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ-  ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⴷⵎⵉⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵥⵥⵄⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ, ⵔⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⵣ ⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵜⴰⵍⴱ ⵙⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵟⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ(ⴼⴰⴼ) ⵜⵓⵍⵙ ⴰⵡⴽⴽⴷ ⵉ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵅⴼ-ⵉⵙ ⵍⵓⵛⴰⵙ ⴰⵍⵛⴰⵔⴰⵣ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ 2018 ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵡⵎⴱⵔ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵎⵉⵜ ⴰⵙⵙ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰⵏⵙⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳ ⵙ ⵟⵙⵔⵙⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ– ⵊⵙ ⵚⵚⴰⵡⵔⴰ ⴷ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ 4 ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵟⵟⴼ ⵙ ⵍⴰⵄⴹⵉⵍ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵔⵏⴰ ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 ⵖⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳ ⵙ ⵜⵙⵔⵙⵓⵜ, ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 21 ⵛⵜⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 18 ⴷ 23 ⵛⵜⵎⴱⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ…
banner-aps