Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵉⵡⴹⴹⵃ ⵓⵎⴹⵉⴼ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵀⴰⵏⵉⵛⵀⴷ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵄⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵣⴰⵡⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵇⵓⴷ ⴷⴳ-ⵙ, ⵔⴰⴱⴰⵃ ⵎⴰⴷⵊⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⵄⴷⴷⴰ ⵢⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ -2018, ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ "ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ ⵎⵓⵇⵇⵕⵏ" ⴷ "ⵜⵃⵡⴰǧ ⴰⴱⴷⴷⵍ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵔⴰⴱⴰⵀ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵉⵎⵙⵡⵡⵉ ⵏ ⵜⵒⵉⵣⵣⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⴱⴳⵀⵓⵓⵔⴰ, ⴰⵢ ⴷ ⵡⵉⵙ 3 ⴷⴳ ⵟⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵟⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵒⵉⵣⵣⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 4 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⵕⵓⵎⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ-ⴰ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵔⵏⴰ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎ ⵍⵃⵕⵕⴰⵛ ⵙ 2 ⵖⵔ 1) ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵍⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴳⵏⵏⵙⴻⵙ ⵙ ⵙⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵚⴰⵔⵄⵏ (ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ) ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ, 2017, « ⵉⵍⵎⵎⴰⵙⵏ ». ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵜⵎⵎⵓⴳ ⵙⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴼⵓⴽ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ ⴷ ⵜⵇⵛⵉⵛⵉⵏ) ⵟⴰⵍⵖⵓⵍⵖⴰ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ 71 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 7 ⴷ 14 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⴽⴰⵎⵒⴰⵍⴰ (ⵓⴳⴰⵏⴷⴰ),…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵄⵜ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⴼⴰⵜⵏ, ⵔⴰⴱⴰⵃ ⵙⵄⴷⴰⵏ, ⵖⴼ ⵢⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵀⵓⵍⵉⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⴰⴼ) ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵀⴷⴷ,…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ– ⴹ ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵛⵢⵛⵍⵓ-ⴱⵓⵏ ⵛⵍⵓⴱ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵃⴼⴼⴰⴹⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵔⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢⴷⴳ…
ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵟ – ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵃⴼⴼⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ (ⵜⴰⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵔⴰⵔⵜ), ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⵙⴷⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⴼⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵏⵢⵢⵜ ⵍⵃⴷⴷ (ⵍⵎⴷⴷⴰⴷ) ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ…
ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ– ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵙⴰⵍⴰⵎⴰⵏⴷⵔ (ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ), ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ).  …
banner-aps