Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:30

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵎⴰ-ⴷ ⵓⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⵀⴷⵉ ⴰⴱⵉⴷ ⵛⵀⵔⴼ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⵎⵅⵢⵢⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵏⵓⴳⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵟⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ.   ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ-ⴰ…
ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴰⴷⵊⵔ ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵢⵎⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, à 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⵜⵉⵏ ⵙⵏⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵏⵉⴳⵔⵉⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵓⵎⵖⵕⴰⵚ-ⵀⴰⵎⵍⴰⵓⵓⵉ ⵏ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ (20ⵀ30) ⴷⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⵉ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⵡⵉⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⵙⵙⵟⵙ) ⵏ ⴹⵍⵢ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ),…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵎⵊⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵕ ⵙⵜⵜⴰ  ⵜⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵕⵖ, ⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⵜⵉⵛⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵃⴰⵙⵉⵜ). ⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⵜⵎⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵉⵏ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-57 ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵣⴳⵍⵏⵜ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⵔⵔⵣⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴹⴹⴼⵏⵜ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵎⵉ ⵜⵜⵡⵔⵏⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏⵜ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵙⵙⵎⵇⴰⴱⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ,…
ⵟⵓⵏⵙ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴹ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⵎⴰⵏⵙⵓⵓⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵣⵣⵍⵜ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 23 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵟⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍⵜ ⵟⴰⴽⴰⵏⵔⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵡⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⵍⴹⴷⵔ ⴷⴳ ⵟⵓⵏⵙ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ.…
ⵟⵉⵥⵉ-ⵡⵥⵥⵓ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵍⵍⴰⴱⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵕ ⵓⵛⵉⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ.  …
ⵍⵓⵏⴹⵏ – ⵢⵔⴱⵃ ⵥⵉⵏⵥⴷⵉⵏ ⵥⵉⴷⴰⵏ,ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ, ⵔⴰⵍ ⵉⵎⵙⴷⵔⴰⵔⵏ, ⴰⵙⵒⴰⵏⵓⵍⵉ, ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⵣⴻⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017, ⴰⵙ-ⵢⵎⵎⵓⵛⵏ ⵖⴼ ⵓⵖⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵊⵎⵉⵄ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ).   ⵓ ⵜⵓⵙ-ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ-ⴰ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ- ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ), ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴷⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ-ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⴳⴰⵔ-ⴰⵏⴰⵖ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉ ⵜⵄⵍⵎ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ…
ⵟⴰⵖⵔⴹⴰⵢⵟ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ 10 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⵥⵔⵉⴳⵜ ⵟⵉⵙ 14 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 26 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷ 1 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ…
banner-aps