Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:17

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵖⵔⵓⵣ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵍ ⵀⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵙⴳ ⵉ, ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵖⴼ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⴰⵄⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⴷⴷⴰⴱⵅ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵜⵔⴰⵔ,…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ-ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵖⴼ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵡⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴳⴰⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵊⵔⵔⴷ, ⵓⴷⵣⵉⵔⵉ, ⵢⴰⵙⵔ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵟⴰⵀⴰⵔ ⵟⵔⵉⴽⵉ, ⵜⴰⵎⵚⴽⵉⵜ ⵜⵉⵙ-15 ⴷⴳ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ-ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵜⵏⴳⴳⵉⵣⵜ ⵀⵜⵜⴰⵡⴰⴹ ⵖⵔ (7.93ⵎ). ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⴰⴳⵣⴰⵜ ⵜⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵓⵓⵏⴳ ⴰⴼⵔⵉⵛⴰⵏⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵣⴰⵏⵢⴰ ⵙ 4 ⵖⵔ 0 ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ…
ⴰⵏⵟⴰⵏⴰⵏⴰⵔⵉⵖⵓ – ⵟⵡⵡⵉ ⵜⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙⵓⵓⴰⴷ ⴱⵍⴰⴽⵀⴰⵍ ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 ⵏ ⵊⵊⵉⴷⵓ, ⵙⴳ ⵜⵅⵚⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵟⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵜ ⴰⵙⵙⵎⴰⴰ ⵏⵉⴰⵏⴳ ⴷⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⴳⴳⴰⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ 70 ⴽⴳ, ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ…
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ – ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ (2017-2018) ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⵖⴰ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⴽⵏⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵔ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵙⵏⵉⵙ ⵏ ⵟⵙⵎⵙⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ « ⴰⵢⵖⴼ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵔⵡⵍⴰ » ⴷⴳ ⵜⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵀⵀⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵟⵓⵜⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 4 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 2 ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴷⴳ ⴱⵏⵄⴽⵏⵓⵏ (ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵍⵎⵓⵓⵛⵀⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⴼⵓⴳⵜ  ⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⵏ 2017-2020, ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ) ⵙ…
banner-aps