Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⴷⴷⴰⵍ

  ⴹⴰⵖⵓⵙ (ⵙⵡⵉⵙ) - ⵟⴰⵏⵓⵔⵡⵉⵊⵉⵜ ⵉⵏⴳⴹⵉⵍⴷ ⴼⵍⵓⴳⵙⵜⴰⴷ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ ⵜⵔⴱⵃ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ 10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴹⴰⴹⵓⵙ (ⵙⵡⵉⵙ), ⵜⵓⵍⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵏⵓⵛⵛⴹ ⵏ ⵜⵍⵇⵢ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵅⵚⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵊⵙⴽ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵔⵓⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵔⵓⵏ (0-0) ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 14 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 2 ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ, ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ‘’ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ’’ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ :   ⵟⴰⵄⵎⵎⵓⵛⵜ ⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉ ⵏ ⵏ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ) ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ-ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵢⵔⵥⴰ ⵓⵄⵡⵡⴰⵎ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵊⴰⵓⵓⴰⴷ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵄⵓⵎⵓⵜⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵏⵜⵒⵍⵍⵉⵔ, ⵎⵉ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ (25 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ).   ⵙⵢⵓⵓⴷ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵢⵔⵥⴰ ⵓⵄⵡⵡⴰⵎ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵊⴰⵓⵓⴰⴷ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵄⵓⵎⵓⵜⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵏⵜⵒⵍⵍⵉⵔ, ⵎⵉ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ (25 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ).   ⵙⵢⵓⵓⴷ…
ⴰⴹⵔⴰⵔ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⴳⵔ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⵎⴰⵙⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⵙⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵔⵏⴰ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 2 ⵖⵔ 0 (ⵉⴼⵓⴽ ⵡⵣⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ 0 ⵖⵔ 0) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 5-ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ – ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵛ ⵒⵓⵔⵜⵓ ⵢⴰⵛⵉⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼ ⴷⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵓⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵉⵙ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵉⵏèⵙ ⵉⴱⴱⵓⵓ, ⵙ 67 ⵏ ⵢⵎⴹⵉⵇⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵏⵉⵙ. ⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⴼⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ-707 ⵢⵔⴳⵏ-ⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.…
banner-aps