Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ: ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ
vendredi, 09 février 2018 15:57

ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ: ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵢⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵅⵍⴼⵏ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵀⴰⵏⵏⴰⵛⵀⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵜⴰⵅⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ 2017.
 
ⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵇⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵅ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴷⴱⴰⵍ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⴷⴷⵉⵏ ⴰⵉⵜ ⴹⵊⵓⵓⴷⵉ, ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵔ ⵎⴰⴷⵊⵏ ⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⵥⵓⵓⴰⵓⵓⵉ.
 
ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 42 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵡⵄⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵟⴰⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ, ⵟⴰⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵏⵇⵙ ⵡⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙⴳ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ. ⴹ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵙⴰⴰⴷⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⴰⴳⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ (ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ), ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ.
 
ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵎⵛⵀⵓⵕⵏ ⵏ ǧⵕǧⵕ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰⵢ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵉⴽⴰⵏⴰⵕⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 2 ⴷ 3 ⵎⵖⵔⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.
 
Lu: 25 fois Dernière modification le vendredi, 09 février 2018 16:00
banner-aps