Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵟⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ): 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
mardi, 06 février 2018 10:13

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵟⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ): 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ– ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ) 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (2 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 3 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⵔ).
 
ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⴱⵃ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵟⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵀⵉⵛⵀⵎ ⵎⴰⵓⵓⵛⵀ (49 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵙⴰⵎ ⴰⵍⵢ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴹⵓⵓⵉⴱⵉ (75 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵎ) ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⴰⴽⵔ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⵍ ⴽⴰⵔⵉⴰ (56 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⵥⵔⴼ ⵎⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴼⴰⵀⵎ. ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⵎⵜⴰⵓⵓⵉ (60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴼⵏⴰ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⴰⵔⵡⴰⵏ ⵎⴰⴷⴱⵓⵍ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵀⵎⴷ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⴰⵙⵙⵉ (69 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵥⵔⴼ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵚⵔⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⵓⴱⵀ.
 
ⵟⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⵜⴱⵃⵏ-ⵜⵏⵜ ⵔⴰⵀⵎⵏ ⵙⵉⴽⵉⵍⵍⵉ (64 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴰⴱⴷⵏⵏⵓⵓⵔ ⴰⵉⴼⴼⴰ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵔⴽⵜ (81 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⴷ ⵀⴰⵙⵙⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ).
 
ⴹⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵚⵔ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ 9 ⵏ ⵢⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 3 ⵉⵚⴰⵃ-ⴷ ⵟⵓⵏⵙ.
 
ⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⵕ ⵓⵔ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵔⴰⴳⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).
 
ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⵔ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ), ⵜⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵟⵓⵏⵙ, ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵟⴰⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ, ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ.
Lu: 34 fois
banner-aps