Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵡⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴽⴽⴰⴽ ⵍⴰⵀⵍⴰⵍⵉ
jeudi, 25 janvier 2018 10:47

ⵟⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵡⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴽⴽⴰⴽ ⵍⴰⵀⵍⴰⵍⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1970, ⴰⴽⴽⴰⴽ ⵍⴰⵀⵍⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵏⵄⴰ ⵖⵔ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵒⴰⵛⵀⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇ-ⴰⵙ ⵓⵥⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⴼ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵟⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⵍ-ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ.  
 
ⴰⴽⴽⴰⴽ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢⵏ, ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴳⴰⵔ 1970 ⴷ 1985. ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴽⵀⴷⵉⵙ, ⴰⵍⵉ ⴼⵔⴳⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴳⵓⵏⴷⵓⵓⵣ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴰⴷⵊⵔ.
 
ⴹⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵍⵜⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⵙ 1 ⵖⵔ 0 ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⵖⵔⵙ 1972, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 4 ⴷ ⵜⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵎⴳⴰⵍ ⵟⵟⵔⴽ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵅⵚⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 4 ⵖⵔ 0.
 
ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴹⵍ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⵇⴱⵔⵜ ⵏ ⴳⴰⵔⵉⴷⵉ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ. ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵟⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ.
Lu: 42 fois
banner-aps