Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:48

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 2 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18) : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ
mercredi, 24 janvier 2018 16:32

ⵟⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 2 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18) : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 2 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⵓⵔⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ.
 
ⵍǧⵎⵄⴰ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00) :
 
ⴰⵙⴰⵎ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ – ⵛⵔⴱⴰⴼ ⵄⵉⵏ ⴼⴽⵔⵓⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ)
 
ⵛⴰⴱ ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ – ⵡⴰⵟ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ
 
ⵊⵙⵎⵙ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – ⴳⵛⵎ ⵎⴰⵄⵙⴽⵔ
 
ⵎⵛⵙ ⵙⵄⵉⴷⴰ – ⵛⴰⴱ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ
 
ⴰⵙⵎⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⴰⵎⵍⴱ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ
 
ⴰⵙⵓⵛ ⵛⵍⴼ -  ⵔⵛⵔ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00)
 
ⵊⵙⵎⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ - ⵔⵛⴽ ⵟⴰⵇⵓⴱⴱⵜ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00)
 
 
 
ⵙⵙⴱⵜ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00) :
 
ⵎⵓⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ – ⵎⵛ ⵍⵄⵍⵎⴰ
 
 
 
ⴰⵙⵜⵜⴼ :                                  ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ                  ⴰⵙⵙ
 
1). ⴰⵙⴰⵎ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ                35                               17
 
2). ⵎⵓⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ                      32                               17
 
3). ⵛⴰⴱⴱ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ        31                               17
 
4). ⵊⵙⵎⵙ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ                     29                                17
 
-). ⴰⵙⵓⵛ ⵛⵍⴼ                         29                               17
 
6). ⵊⵙⵎⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ                     27                               17
 
7). ⵔⵛⵔ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ                   26                               17
 
8). ⴰⵙⵎⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ                  25                               17
 
9 ). ⴰⵎⵍⴱ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ                20                               17
 
10). ⴳⵛⵎ ⵎⵄⵙⴽⵔ                 19                                17
 
11). ⵡⴰⵟ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ                 18                               17
 
12). ⵔⵛ ⴽⵓⵓⴱⴰ                        17                               17 
 
--). ⵎⵛⵙ ⵙⵄⵉⴷⴰ                        17                               17
 
--). ⵎⵛ ⵍⵄⵍⵎⴰ                     17                               17
 
15). ⵛⵔⴱⴰⴼ ⵄⵉⵏ ⴼⴽⵔⵓⵏ         16                               17
 
16). ⵛⴰⴱ ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ                  12                               17.
Lu: 38 fois
banner-aps