Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:48

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 17 : ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵛⵓ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴼ
lundi, 22 janvier 2018 15:53

ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 17 : ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵛⵓ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴼ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ, ⵜⵔⵏⴰ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 1 ⵖⵔ 1, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵃⵓⵔⴱ ⵖⴼ ⵓⵎⴹⵉⵇ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵣⵍⵏ, ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 17 ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ.
 
ⵉⵙⴹⵉⴼⵉⵢⵏ ⴹⴼⵔⵏ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ, ⴷ ⴰⵜ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⴳ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ 0 ⵖⵔ 0 ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ. ⵟⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 2 ⵖⵔ 1, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵙ ⵉⵎⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵖⵔ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ.
 
ⴹⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵙ ⵔⵔⴱⵃ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ.
 
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ :
 
ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ – ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ                           2-2
 
ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ - ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ                        1-1
 
ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ - ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⴰⵔⵔⴰⵛ                  0-1
 
ⵟⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵎⴷⵉⵢⴰ – ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ               2-1
 
ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ                           0-0
 
ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ – ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ          2-1
 
ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ                     1-1
 
ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ – ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                             1-1
 
ⴰⵙⵜⵜⴼ :                                  ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ       ⴰⵙⵙ
 
1-  ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ                            37                    17
 
2- ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ                        35                    17
 
3- ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                 32                    17
 
4- ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                   27                    17
 
5- ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ                   25                    17
 
--  ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ                     25                    17
 
7- ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ                 23                    17
 
8- ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ                          23                    17
 
9- ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ                    21                    17
 
10- ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ              20                    17
 
-- ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ                         20                    17
 
12- ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ          18                    17
 
-- ⵟⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ                18                    17
 
14- ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ                   17                    17
 
--   ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⵔⵔⴰⵛ                  17                    17
 
16-  ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ                9                      17.
Lu: 33 fois
banner-aps