Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:47

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ-2018 (ⴰⵙⵙ 1- ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ) ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ 31-23 : ⴷ ⵜⴰⴱⵖⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ
mercredi, 17 janvier 2018 15:58

ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ-2018 (ⴰⵙⵙ 1- ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ) ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ 31-23 : ⴷ ⵜⴰⴱⵖⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵍⵉⴱⵔⵖⵉⵍⵍ – ⵟⵏǧⵃ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2018 ⵉⵎⵉ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 31 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⵔ 23 (ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : 18 ⵖⵔ 13), ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵔⴹⵉⵍⵍ (ⴳⴰⴱⵓⵏ).
 
ⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵏⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ, ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵖ ⵥⵔⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵉⵇⴰⴱⵍⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍǧⵀⴷ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ-ⵏⵙⵏ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵉ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⵜⴰⵙⴰⵡⵏⵜ.
 
ⵉⵄⵙⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵛⴱⴱⴰⴽⵜ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵎⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷⵍ ⴱⵓⵓⵙⵎⴰⵍ (ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ) ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵔⴱⴰⵃ ⵜⵔⴱⵃ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ, ⵔⵏⴰⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⴱⵖⵙⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵏ ⵏ ⵙⵓⴼⵉⴰⵏ ⵀⴰïⵓⵓⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⴰⴱⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵢⵜⵛⵛⵓⵔⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⵍⵍⴰⵍⵜ.
Lu: 31 fois
banner-aps