Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ: ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ
lundi, 25 décembre 2017 15:18

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ: ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵟⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵟⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙ 6 ⵏ ⵢⵣⵡⴰⵍ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 17 ⴷ 23 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ (ⵎⵙⵉⵍⴰ).
 
ⵉⵣⵡⴰⵍ-ⴰ ⵔⴱⵃⵏ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵢⴰⵛⵉⵏ ⵟⵓⵓⴰⵔⴳ (46 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⵓⵓⵙⵙⴰⵎⴰ ⵎⵓⵔⴷⴰⵏⵜ (52 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⵀⵓⵛⵉⵏ ⴱⵍⵀⵓⵓⵜ (69 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵀⵓⵓⵎⵔⵉ (81 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⵎⴰⴱⵔⵓⵓⴽ ⴱⵓⵓⴳⵀⵔⴰⵔⴰ (91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⴷ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⴳⵓⵔⵏⵉ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ).
 
ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ, ⴷ ⵔⴷⴰ ⴱⵏⴱⴰⵣⵉⵣ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵡⵇⴱⵓ (ⴱⴳⴰⵢⵜ) ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵛⴱⴱⵃⵏ ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵍⴳⴳⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵛⵀⵎⵙⴷⵉⵏ ⴽⵔⴰⵎⵓⵓ (ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ) ⴷ ⴰⵍⵖⵓⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ 64 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ. ⴰⵣⵣⵓⵓⵣ ⴱⵓⵓⴷⵉⴰ (ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ) ⵢⵔⴱⵃ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵡⵍⵖⵓⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ 75 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ.
 
187 ⵏ ⵢⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵙⴳ 29 ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵍⴳⴳⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ. 
Lu: 54 fois
banner-aps