Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:55

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⴰⵙⵎⴱⵓⴽ: ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⵓⵓⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⵉⵎ ⵥⵉⴰⵏⵉ ⵔⴱⵃⵏ-ⴷ ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
dimanche, 24 décembre 2017 14:46

ⴰⵙⵎⴱⵓⴽ: ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⵓⵓⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⵉⵎ ⵥⵉⴰⵏⵉ ⵔⴱⵃⵏ-ⴷ ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⵓⵓⵔⴰⵙ (ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⵍ ⵎⴰⵔⵙⴰ) ⴷ ⵡⴰⵙⵙⵉⵎ ⵥⵉⴰⵏⵉ (ⵙⴰⵀⵍ ⵏⴰⵓⵜⵉⵇⵓ ⵍ ⴱⵉⴰⵔ) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵏ « ⵔⵙⵅ » (ⴱⵓⵓⵔⴰⵙ) ⴷ « ⵍⴰⵙⵔ ⵙⵜⴰⵏⴷⴰⵔⴷ » (ⵥⵉⴰⵏⵉ) ⴷⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⴱⵓⵕǧ ⵍⴱⵃⵔⵉ ⴷⴳ ⵟⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴹⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ « ⵔⵙⵅ », ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵚⴰⵃ-ⴷ ⵔⴰⵎⵣⵉ ⴱⵓⵓⴷⵊⴰⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵀⵍ ⵏⴰⵓⵜⵉⵇⵓ ⵍ ⴱⵉⴰⵔ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 3 ⵉⵚⴰⵃ-ⴷ ⴽⵀⵉⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵓⵙⴰⵀⴰ (ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵟⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ).
 
ⴹⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ « ⵍⴰⵙⵔ ⵙⵜⴰⵏⴷⴰⵔⴷ », ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵓⵡⵢ-ⵉⵜ ⵔⴰⴼⵉⴽ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵃⵎⵎⴰⵎⴰⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ), ⵎⴰ ⴷ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵓⵓⵙⵓⵓⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵔⵙⴰ ⵉⵚⴰⵃ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 3.
 
ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⵓⵓⵔⴰⵙ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 7 ⴷⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ « ⵔⵙⵅ ».
 
ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⵉⵎ ⵥⵉⴰⵏⵉ (ⵍⴰⵙⵔ ⵙⵜⴰⵏⴷⴰⵔⴷ) ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⵄⵕⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵎⴰ ⵏⵇⵓⵔⵏ-ⵉⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⵉⵇⵓⵔⵄ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵢⵖ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵖ ⵖⵔ ⵢⵙⵡⵉ-ⵉⵏⵓ. »
 
ⵟⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴱⵓⴽ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ 30 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ 19 ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⵏ.
 
ⵟⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⴽⵎⵎⵍⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵙⵔ 4.7 ⴷ ⵍⴰⵙⵔ ⵔⴰⴷⵉⴰⵍ (ⵜⵉⵇⵛⵉⵛⵉⵏ), ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵛ-ⵟⵛⵀⵏⵓ ⵔⵙⵅ ⵏ ⵢⵇⵛⵉⵛⵏ.
 
ⴰⴷ ⴼⴰⴽⵏⵜ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵙ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵒⵜⵉⵎⵉⵙⵜ (ⵙ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵜⴰⵜⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ) ⴷⴳ ⵟⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
Lu: 32 fois
banner-aps