Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:18

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ( ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 15) : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ
jeudi, 14 décembre 2017 11:52

ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ( ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 15) : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 15 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ :
 
ⵍǧⵎⵄⴰ 15 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ :
 
ⴹⴳ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ :             ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ - ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ                   (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ :            ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ – ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ                      (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⴱⵛⵛⴰⵔ :               ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ – ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                         (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00)
 
 
ⵙⵙⴱⵜ 16 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ :
 
ⴹⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ (ⴱⵔⴰⴽⵏⵉ) :                             ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ         (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (1-ⵓⵏⴱⵉⵔ-1945) :            ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⵔⵔⴰⵛ – ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ        (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (20-ⵖⵓⵛⵜ-1955) :           ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ-ⴹⴷⴰⵢ – ⵓⵎ ⵎⴷⵉⵢⴰ         (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ :                           ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ – ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ              (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00)
 
ⴹⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵓⵎⴰⵔ-ⵀⴰⵎⴰⴷⵉ) :          ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ – ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ              (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17ⵀ00)
 
ⴰⵙⵜⵜⴼ                                    ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ                  ⴰⵙⵙ
 
1). ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ                    31                               14
 
2). ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ                       26                               14
 
3). ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ                            24                               14
 
4).ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                 23                               14
 
5). ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ                  22                               14
 
6). ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ                    21                               14
 
7). ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ                18                               14
 
    --) ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ                   18                               14
 
--). ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ-ⴹⴷⴰⵢ            18                               14
 
10). ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ            17                               14 
 
11). ⵓⵎ ⵎⴷⵉⵢⴰ                       16                               14
 
--). ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ                 16                               14
 
13). ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ                14                               14 
 
14). ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ                 13                               14 
 
15). ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⵔⵔⴰⵛ                  9                               14 
 
16). ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ                      8                               14.
Lu: 28 fois
banner-aps