Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ / ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ : ⵔⵓⵃⵏⵜ-ⴰⵙ 7 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵓⵔ ⵉⵃⵓⴷⴷ ⴰⵔⴰ ⵓⵥⴰⵢⵔ-ⵉⵙ
mercredi, 13 décembre 2017 17:29

ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ / ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ : ⵔⵓⵃⵏⵜ-ⴰⵙ 7 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵓⵔ ⵉⵃⵓⴷⴷ ⴰⵔⴰ ⵓⵥⴰⵢⵔ-ⵉⵙ

 
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ, ⵜⵡⵡⵜ-ⵉⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ-ⴰ, ⴷⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⵉⵙ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵓ 1945 ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 2 ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⵔ 1 ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔⵏ-ⵜⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ  ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵔⵓⵃⵏⵜ-ⴰⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⵓⴼ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵃ.
 
ⴰⵜ ⵓⵣⵡⵍ ⵣⴳⵍⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ, ⵓⵖⴰⵍⵏ-ⴷ ⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ  ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵙ 31 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ.
 
ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵅⵚⵔⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵙⴹⵉⴼⵉⵢⵏ ⵜⵜⵡⵜⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵟⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵎⴷⵉⵢⴰ ⵡⴰⵔⵓⵏ ⵖⵔ ⴳⵎⴰ-ⵙ (0-0) ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ.
 
 
 
Lu: 18 fois
banner-aps