Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴽ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵥⵜⵛⵀⵉ
mardi, 12 décembre 2017 15:19

ⵟⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴽ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵥⵜⵛⵀⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ (ⴼⴰⴼ), ⴽⵀïⵔⴷⴷⵉⵏ ⵥⵜⵛⵀⵉ, ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵍⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴽ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ.
 
ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, ⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵓⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⵙⵉⵍⵖ. 
 
"ⵟⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵃⴼⴼⴰⴹⵉⵏ ⵓⵔ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴰⴽⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵓⵔ ⵎⵅⴰⵍⵍⴰⴼⵏⵜ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ.
 
ⵙⵉⵎⵎⴰⵍ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ-ⵏⵏⵖ ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵊⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵎⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏⵣⵣⴰⵀ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⵇⵇⵕ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ", ⴰⵉ ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ. 
Lu: 22 fois
banner-aps