Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:00

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⴰⵃⵏⵓⵛⵛⴹ ⵏ ⵜⵍⵇⵢ / ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ : ⵟⴰⵏⵓⵡⵉⵊⵉⵜ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ ⵜⵔⴱⵃ 10 ⴽⵎ ⴷⴳ ⴹⴰⴹⵓⵙ
dimanche, 10 décembre 2017 20:13

ⴰⵃⵏⵓⵛⵛⴹ ⵏ ⵜⵍⵇⵢ / ⵟⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ : ⵟⴰⵏⵓⵡⵉⵊⵉⵜ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ ⵜⵔⴱⵃ 10 ⴽⵎ ⴷⴳ ⴹⴰⴹⵓⵙ

 
ⴹⴰⵖⵓⵙ (ⵙⵡⵉⵙ) - ⵟⴰⵏⵓⵔⵡⵉⵊⵉⵜ ⵉⵏⴳⴹⵉⵍⴷ ⴼⵍⵓⴳⵙⵜⴰⴷ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ ⵜⵔⴱⵃ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ 10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴹⴰⴹⵓⵙ (ⵙⵡⵉⵙ), ⵜⵓⵍⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵏⵓⵛⵛⴹ ⵏ ⵜⵍⵇⵢ.
 
ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ, ⵉ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵃⵏⵓⵛⵛⴹ, ⵜⵔⴱⵃ ⵙ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵍⵍⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵔⴰⴳⵏⵀⵉⵍⴷ ⵀⴰⴳⴰ, ⵟⴰⴼⵉⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴽⵔⵉⵙⵜⴰ ⵒⴰⵔⵎⴰⴽⵓⵙⴽⵉ.
 
ⵟⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ ⵛⵀⴰⵔⵍⵓⵜⵜ ⴽⴰⵍⵍⴰ, ⵉ ⵢⴽⴼⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ 8, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵃⵔⵣ ⴰⵎⴽⵓⵥ-ⵉⵙ ⵏ ⵍⴽⵜⵜⴰⵏ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖ.
 
ⴰⵙⵜⵜⴼ:
 
1. ⵉⵏⴳⴹⵉⵍⴷ ⴼⵍⵓⴳⵙⵜⴰⴷ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ (ⵏⵓⵔ)      25:28,5 ⵜⵉⵎⵉⴽⵉⵏ
 
2. ⵔⴰⴳⵏⵀⵉⵍⴷ ⵀⴰⴳⴰ (ⵏⵓⵔ)                       à 5.9
 
3. ⴽⵔⵉⵙⵜⴰ ⵒⴰⵔⵎⴰⴽⵓⵙⴽⵉ (ⴼⵉⵏ)                    7.9
 
4. ⵀⵉⴷⵉ ⵡⵏⴳ (ⵏⵓⵔ)                          14.5
 
5. ⵟⵔⵙⴰ ⵙⵜⴰⴷⵍⵓⴱⵔ (ⴰⵓⵟ)                   16.4
 
5. ⵏⴰⵜⵀⴰⵍⵉ ⴹⵓⵏ ⵙⵉⴱⵏⵜⵀⴰⵍ (ⵙⵓⵉ)          16.4
 
7. ⴽⵔⵜⵜⵓ ⵏⵉⵙⴽⴰⵏⴻⵏ (ⴼⵉⵏ)                      24.9
 
8. ⵛⵀⴰⵔⵍⵓⵜⵜ ⴽⴰⵍⵍⴰ (ⵙⵡ)                     26.8
 
9. ⵎⴰⵔⵉⵜ ⴱⵊöⵔⴳⵏ (ⵏⵓⵔ)                          35.9
 
10. ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ ⵓⵀⵔⵏⵀⵓⵍⴷⵜ ⵊⴰⵛⵓⴱⵙⵏ (ⵏⵓⵔ) 37.6
 
 ⴰⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵍⴰⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ :
 
 1. ⵛⵀⴰⵔⵍⵓⵜⵜ ⴽⴰⵍⵍⴰ (ⵙⵡ)                  470 ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ
 
2. ⵉⵏⴳⴹⵉⵍⴷ ⴼⵍⵓⴳⵙⵜⴰⴷ ⵓⵙⵜⴱⵔⴳ (ⵏⵓⵔ)   392
 
3. ⵀⵉⴷⵉ ⵡⵏⴳ (ⵏⵓⵔ)                       386
 
4. ⵔⴰⴳⵏⵀⵉⵍⴷ ⵀⴰⴳⴰ (ⵏⵓⵔ)                  355
 
5. ⵎⴰⵔⵉⵜ ⴱⵊöⵔⴳⵏ (ⵏⵓⵔ)                      348
 
6. ⵙⵜⵉⵏⴰ ⵏⵉⵍⵙⵙⵓⵏ (ⵙⵡ)                    330
 
7. ⴽⵔⵉⵙⵜⴰ ⵒⴰⵔⵎⴰⴽⵓⵙⴽⵉ (ⴼⵉⵏ)              302
 
8. ⵉⴷⴰ ⵉⵏⴳⵎⴰⵔⵙⴷⵓⵜⵜⵔ (ⵙⵡ)          140
 
9. ⵙⴰⴷⵉ ⴱⵊⵓⵔⵏⵙⵏ (ⵓⵙⴰ)                 260
 
10. ⵟⵔⵙⴰ ⵙⵜⴰⴷⵍⵓⴱⵔ (ⴰⵓⵟ)            256.
Lu: 20 fois
banner-aps