Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:40

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ: ⵢⵔⵥⴰ ⵓⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ
lundi, 04 décembre 2017 11:12

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ: ⵢⵔⵥⴰ ⵓⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵢⵔⵥⴰ ⵓⵄⵡⵡⴰⵎ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵊⴰⵓⵓⴰⴷ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵄⵓⵎⵓⵜⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵎⵓⵏⵜⵒⵍⵍⵉⵔ, ⵎⵉ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ (25 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ).
 
ⵙⵢⵓⵓⴷ (18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ 1:59.36 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵔⵥⴰ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵀⴰⵎⴰⵎⴰ ⵏ 2:01.25 ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵀⵙⵜⵔ ⵏ 2008 (ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ).
 
ⴰⵄⵡⵡⴰⵎ-ⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵔⵥⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⵟⴻⵟⵟⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 1:58.86, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⵀⵉⵍⵙ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ (2:00.96) ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷⴳ 2003 ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ.
 
ⵊⴰⵓⵓⴰⴷ ⵙⵢⵓⵓⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵄⵡⵡⴰⵎ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵉⵣⵣⵍⵜ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙ 4 ⵏ ⵢⵉⵄⵓⵎⵓⵜⵏ ⴷ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⵟⴻⵟⵟⵓ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵢⵓⵓⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⴷⴷⴰⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⵏ 2018 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.
 
Lu: 14 fois
banner-aps