Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⴳⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ »
lundi, 04 décembre 2017 12:11

ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⴳⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ »

ⴰⴹⵔⴰⵔ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⴳⵔ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ-ⵏⵏⵙ » ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵜⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵔⵔⴱⵃ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⴱⵖⵙⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴼⵔⵓ 
 
ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ.
 
ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴷⴳ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⵖⵙⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⴷⵖ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ.
 
ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⴳⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⵜ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵣⵓⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, ⵉⵏⴹⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵔⴱⵃⵏⵜ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⵛⵛⴰⵕ ⴷ ǧⴰⵏⵜ (ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ.
 
ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⴰⵢ ⴱⴷⴷⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵛⴽⵕ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⵎⴰ ⴷⴰⵅⵍ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
 
ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴷⵀⵍ ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴳⴰⵍⴼ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ, ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⵓⵓⵍⴷ-ⴰⵍⵉ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⵎⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵓⴱⵄⵉⴷ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵔⵣⵉ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵜⵉⵙⵙⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⵓⵕǧ ⴱⴰⴷⵊ ⵎⵓⴽⵀⵜⴰⵔ.
 
 
Lu: 13 fois
banner-aps