Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ 2018 (ⴰⵄⴰⴷⴷⵉ)/ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⵏⵉⴳⵔⵉⴰ: ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴱⴷⴷⵍⵏ-ⵉⵢⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ
vendredi, 10 novembre 2017 14:56

ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ 2018 (ⴰⵄⴰⴷⴷⵉ)/ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⵏⵉⴳⵔⵉⴰ: ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴱⴷⴷⵍⵏ-ⵉⵢⵉ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ

ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴰⴷⵊⵔ ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵢⵎⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, à 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⵜⵉⵏ ⵙⵏⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵏⵉⴳⵔⵉⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵓⵎⵖⵕⴰⵚ-ⵀⴰⵎⵍⴰⵓⵓⵉ ⵏ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ (20ⵀ30) ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ (ⴳⵔ.ⴱ) ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ 2018.
 
ⵓⵔ ⴱⵏⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⴱⴰⵜ-ⴰⴳⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵎⵢⵓⵔⴰⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⵉ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⵖⴼ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⴽⵍⵖ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵚ. ⵄⴰⵡⴷⵖ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⵉⵡ ⴰⵙⵡⵉⵜⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⵎⴱⵍⴰ ⵏⵓⵜⵏⵉ. ⵓⵎⵏⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⵉ ⵡⵛⵇⵉⵕⵕⵣⵡ ⵏ ⵔⴱⴰⵃ ,ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ  ⵎⴰⴷⵊⵔ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ, ⵓⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴰⵖⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⵅⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⴷⵉ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ.
 
Lu: 59 fois
banner-aps