Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵉⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ: ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ
mercredi, 08 novembre 2017 18:45

ⵉⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ: ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⵉ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⵡⵉⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⵙⵙⵟⵙ) ⵏ ⴹⵍⵢ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ), ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍ 2017-2018.
 
ⵥⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⴹⵕⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵏⵙ/ⵙⵟⵙ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ, ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⵙⵙⴰⵃⵕⵚ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵏⵉ ⴱⵍⵍⵉ "ⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⴰⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⵉⵛⵇⵉⵕⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵙ ⵡⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵍⵀⴰⵏ".
 
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵢⵙⵎⴰⵃⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴷ-ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏⵖ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ (ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍⵉⵢⵏ), ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵓ ⴷ ⴰⵏⵎⵜⵜⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵍⵙⴰⵙ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⴰⵏⴻⵏ.
Lu: 42 fois Dernière modification le mercredi, 08 novembre 2017 19:57
banner-aps