Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵕ : ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵎⵊⵔ ⵙⵜⵜⴰ ⵜⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴼⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵉⵏ
mercredi, 08 novembre 2017 12:53

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵕ : ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵎⵊⵔ ⵙⵜⵜⴰ ⵜⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴼⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵎⵊⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵕ ⵙⵜⵜⴰ  ⵜⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ (3 ⵏ ⵡⵓⵕⵖ, ⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⵜⵉⵛⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵃⴰⵙⵉⵜ). ⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⵜⵎⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴱⴰⵄⵉⵏ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-57 ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵅⵜⵉⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵉ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵎⵓⴳ ⴷⴳ ⵉ ⴱⵓⴷⴰⵒⵙⵜ ⵟⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉⵜ (3-7 ⵓⵎⴱⵔ).
 
ⵎⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴼⵔⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵢⵔⴱⵃ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⵄⵍⵉ ⴳⵔⵉⵏ, ⵓ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ ⵢⵡⵡⵉⵜ ⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵏⵙ, ⴱⵓⵔⵡⵉⵏⴰ ⵅⵉⵔⴷⴷⵉⵏ. ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⴳⵉⵍⴰⵍⵜ ⵢⵔⴱⵃ, ⵓⴷⵣⵉⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ, ⵓ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵃⴰⵙ ⵢⵡⵡⵉⵜ, ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵓⵛⵉⵛⴰ.
 
ⵓ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵜⴱⵃ, ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵍⵅⵜⵉⵚⴰⵚⵜ ⵏ(ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⴳⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵜⵣⴳⵔⴰⵔⵜ).
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴳ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴱⵍⵍⵉ ⵢⴳⵎⵓⴹⵏ-ⴰ ⵙⵙⵏⵄⴰⵜⵏ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⴼⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴷⴷⴰⵍⵏ, ⵢⴷⵣⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⴳⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.
Lu: 66 fois
banner-aps