Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10): ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵣⴳⵍⵏⵜ ⵜⵉⵍⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵃ
mercredi, 08 novembre 2017 17:51

ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ (ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10): ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵣⴳⵍⵏⵜ ⵜⵉⵍⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵃ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⴷ ⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵣⴳⵍⵏⵜ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⵔⵔⵣⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴹⴹⴼⵏⵜ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵎⵉ ⵜⵜⵡⵔⵏⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏⵜ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵙⵙⵎⵇⴰⴱⴰⵍⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ, ⵢⵔⵏⵓ ⴼⵓⴽⵏⵜ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⵣⵉⵕⵓ ⵖⵔ ⵓⵣⵉⵕⵓ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ.
 
ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ-ⴰ ⵄⵔⴹⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⴱⵃⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵢⵍⵀⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⴳⵔ ⵉⵙⵡⵉ ⵜⵉ ⵜⴰⵢⴹ.
 
ⴹⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⵙⵜⵜⴼ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ, ⵉⵎⵉ ⵙⴹⵉⴼ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵙ 16 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ, ⵛⵔ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⵜⵉⵙ 4 ⵙ 15 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ, ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙ 6 ⵙ 14 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷ ⵜⵉⵙ 8 ⵙ13 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ.
 
ⴰⵎⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵛⵙ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵡⵃⵉⴷⵜ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵔⵏⴰ ⵊⵙ ⵚⵚⴰⵡⵔⴰ ⵙ 4 ⵖⵔ 2, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⵙⵎ ⵍⵃⵕⵕⴰⵛ ⴷ ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⴼⵓⴽⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵉⵕⵓ ⵖⵔ ⵓⵣⵉⵕⵓ.  
 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ, ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵓⵍⵢ-ⴷ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 4 ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵔⵏⴰ ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ ⵙ 2 ⵖⵔ 1 ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵇⵙⵃⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔ-ⵀⴰⵎⴰⴷⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵖⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵍⵢⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵙ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ-ⵏⵏⵙ, ⵓⵙⵎ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ ⵙ 2 ⵖⵔ 0.
 
ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⵍⵎⴷⵢⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴼⵓⴽⵏⵜ ⵙ 1 ⵖⵔ 1, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⴹⵔⴱ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ.
Lu: 55 fois Dernière modification le mercredi, 08 novembre 2017 19:53
banner-aps