Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵢⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ
mercredi, 11 octobre 2017 13:38

ⵢⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ

ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ– ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵙⴰⵍⴰⵎⴰⵏⴷⵔ (ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ), ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ).
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ ⵜⵙⴱⴰⵏ-ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏⵜ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⵙⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵍⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵎⵢⴰⴳⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵍⵇⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴹ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⵍⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴷⴷⴰⵢ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ. »
 
ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ 68 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵙⴳ 9 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ: ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⴰⵚⵔ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵜⵛⵉⴽⵉⵜ, ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵊⴰⵕ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵟⵟⵔⴽ.
 
ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵀⵓⵏ ⴰⵙⵜⵜⴼ-ⵏⵙⵏ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ.
 
ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⵓ ⵏ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴳ 4 ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴰⵏⴷⵔ. ⵟⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⴰⵔ 10 ⴷ 14 ⵟⵓⴱⵕ ⵙ ⵓⵃⵔⴼⵉ ⴷ ⵡⵙⵍⴰⴳ.
Lu: 55 fois
banner-aps