Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:19

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏⵜ: ⴷ ⴰⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ
mercredi, 14 juin 2017 14:17

ⵟⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⵛⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏⵜ: ⴷ ⴰⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ

 
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏ 2016-2017, ⵎⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵅⵚⵉⵎⵉⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⵎⴰⵔⵉⵏⵙ ⵙ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ 69 ⵖⵔ 66 (ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ: 31-32) ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⴷ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵃⵉⴷⵕⴰ (ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ (13-00), ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⵓⵖⴰⵍⵏⵜ-ⴷ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵏⵇⵙⵏⵜ ⴰⵎⴳⵔⵔⴰⴷ ⴷⴳ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ (19-9).
ⴹⴳ ⵕⵕⴱⵄ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵙⵓⵜ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⴷⴷⴰ (27 ⵖⵔ 27), ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴼⵓⴽⵏⵜ ⵕⵕⴱⵄ-ⵏⵏⵉ ⵙ 32 ⵖⵔ 31.
ⴽⵎⵎⵍⵏⵜ ⵙⵓⵜ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵖⵔ 51 ⵖⵔ 45, ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵉⵅⵚⵉⵎⵉⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⵙ 6 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ.
ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⵄⴹⴹⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵙ ⵍⵊⵀⴷ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵜⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵟⴰⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵙ 66 ⵖⵔ 66, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵜⵔⵏⴰ ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴰⵙⵍⵢ ⵜⵙⵙⵔⴱⵃ-ⴷ 3 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ 69 ⵖⵔ 66, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⵔⴱⵃ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵎ ⵢⵉⵍⵉⵏⴷⵉ.
ⴹ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⵉⵙ 10 ⴰⵔⴰ ⵜⵔⴱⵃ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⴷ ⵏ 1998 ⴷ 1999 (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ), 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ⴷ 2016.
ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⵍⵉⵍⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉ ⵡⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵙⵓⵜ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⵏⵜ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⵔⵣⵏⵜ, ⴰⵀⴰⵜ, ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵔⴱⵃⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ.
 
Lu: 89 fois
banner-aps