Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⴷⴷⴰⵍ»ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵔⵏⴰ ⵟⵓⴳⵓ ⵙ 1 ⵖⵔ 0
lundi, 12 juin 2017 14:43

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵔⵏⴰ ⵟⵓⴳⵓ ⵙ 1 ⵖⵔ 0

ⵍⴱⵍⵉⴹⴰ– ⵟⵔⵏⴰ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵟⵓⴳⵓ ⵙ 1 ⵖⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵟⵛⵀⴰⴽⵔ ⵏ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ (ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴹ) ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵉ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵉ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2019 ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ.
 
ⴹ ⵙⵓⴼⵉⴰⵏ ⵀⴰⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⴷⴼⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢⵢⵙ ⵜⵔⴱⵃ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙ 23, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵙⵄⴷⴷⴰ-ⴰⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵛⵉⵔⵜ.
 
ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵔⵏⴰ ⴱⵏⵉⵏ ⵜⴰⵅⵚⵉⵎⵜ-ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵙ 1 ⵖⵔ 0 ⵙ ⵢⵙⵡⵉ ⵏ ⵙⵜⵒⵀⴰⵏ ⵙⵙⵙⴳⵏⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵉⵙ 54.
 
ⴹ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴱⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴹ ⵙ 3 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ, ⵎⴰ ⴷ ⵟⵓⴳⵓ ⴷ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ.
 
Lu: 86 fois
banner-aps