Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ 36 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1505 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 1337 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵖⵔ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 219 ⵢⵉⴹⴰ ⴷⴳ ⵉ 194 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ, ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵊⴰⵔ ⵏ, 6 ⵖⵔ 12 ⵙⴳ ⵉ ⵓⵢⵓⵔ-ⴰⵢⴰ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⵣⵍⵍⵉⵏ ⵢⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ « ⵙⴰⴱⵍⵜⵜ » ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵔⵎⴹⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵖⵙⵓⵔ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵡⵚⵚⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵛⵉⵏ ⵏⵛⵉⴱ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵃⴱⵉⴱⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ, ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵊⵔⵉⵎⵏ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ ⴷ ⵡⵜⵄⴷⴷⵉ, ⴰⵎ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ  ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵓⵇⴰⴼ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴷⴷ, ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ, ⵣⴰⴽⴰⵜⵜ ⵏ ⵍⴼⴹⵓⵔ ⵏ, ⵓⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⴰⵎⴹⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹ 100ⴹⴰ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵚⵚⴰⵄ (2ⴽⴳ) ⵙⴳ ⵉ ⵍⵇⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵉⵜⵉ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵢⵉⵎⵔⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵎⴰⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵔ ⵢⴽⴽⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 0,5% ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ– ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⵏⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵔⵥⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⴷⴳ ⵟⵡⵔⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵣⵓⵔⵜ (ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.    …
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ, ⴼⵔⵇⵏ ⵢⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ 200.000 ⵏ ⵜⵔⴰⵎ ⵢⵃⵎⴰⵏ ⴷⴳ 220 ⵏ ⵜⵏⵜⵛⵛⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ  ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, 45 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ,…
banner-aps