Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:32

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵟⵢⴰⵔⵜ – ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴻⵎ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 71 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⵜⵛⵛⵉⵏ ⴰⵎⵏⵙⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵛⵜ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵣⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⴽⴰ ⴷⵉ, ⵟⵢⴰⵔⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⵙⵖⵔ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵚⴱⵉⵜⴰⵔ ⵏ, ⵢⵓⵙⴼ ⴹⵎⵔⴰⵊⵉ.…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵏⴷⵃⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴷⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ, ⴰⴽⵏⴰⵏⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵊⵔⵔⴷ ⵓⵙⵜⵀⵍⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵀⵉⴹ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵀⵍⴽ ⵙⴳ ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵖⵍⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴳⵔⵉⴷ « ⵓⵔ ⵜ-ⵢⵓⵖ ⵡⴰⵔⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵖⵉⵣⴰⵏ, ⵇⵍⵍ 24 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵄⵔⵇ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵡⴰⵀⵀⴰⵏ, ⴰⵡⵍⵍⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⴰⵎⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵢⵜⵛⵛⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵣⵖⵍⵜ ⵙ ⵍⴳⴳⴷⵔ.   ⵎⴰⵏⵉ ⵀ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ 44 ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴼⵔⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵙⵜⵏ ⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⵔⵎ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴱ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 96 % ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵚⴹⵉⵙ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙⴳ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵙⵙⴱⴱⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵡⵉⵇⴰⵢⵜ ⴷ ⵍⴰⵎⴰⵏ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⴰⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵏⵖⴰ 4 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵟⵡⵔⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵣⵓⵜ (ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ), ⵓⴱⵥⵏ-ⵜ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⴹ ⴷⴳ ⵎⴰⴰⴷⵀⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 3 ⵢⵉⴹ-ⴰ, ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ ⵡⵉⵙ-24 ⵏ, ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏⵜ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏⵜ.…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ- ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵛⵉⴽⴽⵏ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ…
banner-aps