Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:30

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵊⵔⵔⴷⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ-ⵏⵏⵙⵏ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵍⵖⴰⴱⴰⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵜⵡⴰⵀⵍⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.907 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⵉ ⵡⵔⵖⴰⵢⵏ ⵢⵡⵡⴹⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ-ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ 186 ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ 10 ⵖⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵊⵔⵔⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⴷⴷⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵢⵎⴱⵓⵥⵥⵍⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ, 20 ⵢⵓⵍⵢⵣ ⴷ 13 ⵖⵓⵛⵜ, ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 131 ⵡⵔⵖⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵉ, 36 ⵏ ⵜⵡⵉⴰⵍⵢⵉⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ, ⵜⵙⵄⴰ (09)…
ⴱⵍⵉⴹⴰ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵔⴰⴷ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⴷ ⴰⵎⵊⵔⵓⵃ ⴰⵡⵄⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⵙⴷⵓⴽⵍ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⴱⵖⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵀⵉⵒⵒⵓⵏ ⵙⵓⴱ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ, ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵓⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 12 ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ, 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵍⵅⴻⵅ ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ. ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉⴷⴳ ⴷ-ⴷⴷⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵍⵅⴻⵅ ⵓⵖⴰⵍⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⴳⵓⴷⵓ,…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵜⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 56 ⵢⵉⴹ-ⴰ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ,  ⴷⴳ ⵉ, 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ, ⵢⵉⴼⴰⵜⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵍⵖⵓ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ 175 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵛⵉⴽⴽⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ, ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷ 52 ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵎⵎⵜⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵙ-24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴼⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⴷⴳ ⵉ, ⵃⵓⵙⵉ ⴹⴰⵢ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ,…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴷⴷⵓⵕⵜ-ⴰ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙ ⴷ ⵔⵔⵚⴰⵚ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ…
banner-aps