Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ 1 ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ 2 ⵛⵟⵎⴱⵔ ⴰⴷ ⵡⴰⵅⵍⵚⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴷⵎⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ  ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴷ…
ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵥⵉⴳⵀⵓⵓⴷ ⵢⵓⵓⵛⴼ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.   ⴰⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⵉ…
ⵎⵄⵙⴽⵔ – ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⴷⵉ ⵜⵡⵔⵛⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵚⴽⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ, ⵎⵄⵙⴽⵔ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ ⵙⵖⵔ ⵓⵎⵙⵀⵓⵍ ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.   ⵓ…
ⵎⴽⴽⴰ ⵟⵉⵎⵓⴽⵕⵕⵎⵟ – ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍ’ⵃⵓⵊⵊⴰⵊ, ⵢⴷⵣⵉⵔⵢⵏ ⵢⵓⴳⵓⵔⵏ ⵖⵔ, ⵎⴽⴽⴰ ⵟⵉⵎⵓⴽⵕⵕⵎⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵖⵔ 2345 ⵍ’ⵃⴰⵊⵊ. ⵡⴰⵢ, ⴷⵉ ⵍⵃⵡⴰⵍ ⵃⵍⴰⵏⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵥⵓⵀⵉⵔ ⴱⵓⴷⵔⴰⵄ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵙ ⵏ, ⵎⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵓⴽⵕⵕⵎⵜ. ⴰⵔⵏ…
ⵟⵉⵥⵉ  ⵓⵥⵥⵓ – ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙ ⵡⵖⵔⴰⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵜⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵅⵔⵔⵓⴱⵜ ⴷⴳ ⵓⵥⴼⴼⵓⵏ (ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ) ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵏⵣⴰⵢⵜ ⵢⵉⵎⵏⵟⴰⴱⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏ ⵟⵉⴳⵣⵉⵔⵜ, ⵉ…
ⵟⴱⵙⴽⵔⵟ – ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⴰⵔⵃ ⵏ ⵢⵉⵛⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ, ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ ⵙⵖⵔ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ.   ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵀⵡⵓ ⵢⵎⵎⵓⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ 23 ⵢⵉⴹ-ⴰ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⴳ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵉ, 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ…
  ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵡⵡⴹⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ, ⴹⵔⵓⵎⴰ (ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ 5 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵀⴹⴼⴼⵕ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ, ⵟⴰⵃⵎⴷⴰⵏⵉⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵙⵜⴼⴰⴷⵏ 4.759 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⴻⵜⵜⵏ ⵍⵀⵢⵓⴼ ⵙ ⵓⵏⵜⵀⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⴷⴳ ⵉ, ⴽⵔⴰⴹ-ⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ, 2017, ⵙⴳ-ⵙⵏ 37.% ⵏ ⵍⵖⵔⵓⵣ . ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵄⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙⵏⴻⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ 26 ⴷ 35 ⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ  ⵢⵓⴷⴰⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 55 ⵢⵉⴹ-ⴰ, ⴷⴳ ⵉ 14 ⵏ ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⵉ 48 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵟⴰⴳⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵜⵎⵎⵓⴳ…
banner-aps