Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵟⵉⵅⵏⵛⵍⵟ – ⵀⵡⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵔ ⴰⵡⵊⵊⴷ ⵏ ⵛⵛⵡⴰ ⴷⴳ ⵢⴼⵔⴳⴰⵏ ⵉⵣⵉⵣⵡⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵃⴰⵛⵉⵜ ⵏ ⵢⵖⵥⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ. ⵇⵇⴰⵔⵖ ⵀⵡⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵔ ⵖⵔ ⵍⵖⵔⵓⵣ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏⵜ, ⴷⴳⵡⴰⵙⵙ, ⵡⵉⵙ-ⵙⵏ ⵏ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵏ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴷ ⵍ’ⴳⴰⵣ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵓⵡⵊⵊⴷ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⴱⴷⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜ-ⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵙ 24/24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ -…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵡⵊⵊⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 6000 ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ. ⵉⵙⵡⵉ ⵀ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⵀⵏⴰ ⴷ ⵓⵃⴰⴹⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⴳⵍ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ 11 ⴰⴽⴽⴷ 13 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 11 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵡⵊⵊⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴷⴷⵔⴽ ⴰⵎⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ…
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ – ⵥⵉⵣⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5 ⵏ ⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵓⴳⴰⵥⵉⴹ ⵉⴼⵙⵙⴷⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵔⵄ ⴰⴽⵔⴰⴼ ⵙ ⵙⵏ ⵏ, ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵟⴰⵎ (08) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 31 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⴰⵡⴰⵛⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⵜ ⵏ, ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ, ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵡⵍⵍⵀⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵕⵕⴰⵙⵉⵏ ⵏ, ⵍⵄⵉⴷ, ⴰⵎ ⵉⵊⵏⵡⵢⵏ ⴷ ⵚⵚⴰⵟⵓⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ, ⴰⵎⴽ…
ⴱⵍⵉⴹⴰ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 26 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵙⴳ ⵢⵜⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵉⵣⴳⵔⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⴱⵍⵉⴷⴰ), ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⵉ, ⵔⵡⵉⴱⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⵅⴱⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⵔ ⴷⵉ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ-04 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ (ⵍⵔⵄⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙⵏ ⵊⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⴷ…
banner-aps