Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵟⴱⵙⵙⴰ, ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ ⵓⴳⴰⵔ 100 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ  ⵜⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵜⵥⴰ (9) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 40 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 11 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 35 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 1605 ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ 1286 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.   ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⵎⵓⴳⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ, 3 ⵖⵔ 9 ⵙⴳ ⵉ, ⵓⵢⵓⵔ-ⴰ,  ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ, ⵖⴼ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵜⵉⵎⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵓⵎⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵉ ⵡⵖⵔⴰⵇ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ.   ⴹⴳ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵙⵅⵙⵕⵏⵜ 50.000 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⵙⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉⵜ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴽⵎⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵀⵢⵓⴼ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ –ⵢⵔⵖⴰ ⵓⵙⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵄⴰⴼⵉⴼⵜ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵔⵜ ⵏ, 5ⵀ ⴷ 32 ⵏ ⵜⵣⴷⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍ’ⵎⵅⵣⵏ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ « ⵙⵉⴽⴰ » ⵉⵅⴷⵎⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 27 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⵍⵖⵓ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵡⴽⴽⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⴱⵉⵟⵔ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴰⴱⵃⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷ ⵏ ⵍ’(ⴰⵒⵙ) ⴱⵍⵍⵉ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵉⴼⵙⴷⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏⵜ ⴷⵉ ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 26 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ ⵡⵉⵙ-43 ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⵎⵓⴳⵏ ⴷⴳ ⵉ 72 ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵄⴰⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ,…
banner-aps