Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵚⵟⵉⴼ – ⵟⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⵍⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵢⵙⵏⴰⵖⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10,16% ⵙⴳ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰⴳⵉ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⵚⵟⵉⴼ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ‘‘ⵉⴽⵔⴰâ’’ ⴰⵉⵛⵀⴰ ⴱⴰⵔⴽⵉ.   ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵕⵉ ⵏ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵎⴳⴰⵍ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⵀⵓⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ 81 ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ.   ⵟⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵖⵔ-ⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵛⵛⴽ ⵉⴹⵔⵔⵓ ⴷⴳ-ⵙⵏⵜ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴱⵥⵏ ⴷⵉⵏ ⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴹⴹⴼⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ…
ⵍⴱⵢⵢⴹ– ⵟⵙⵙⴰⵡⴹ ⵟⴼⵔⵇⵜ  ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵟⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴱⵢⵢⴹ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 7 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴹⴹⴼ 1,5 ⴷ ⴰⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⴰⵅⴱⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⵔⵡⴰⵍ ⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉⵔⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ (6) ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵥⵡⵕⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵔⵇⴰⵜⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵇⵛⵉⵛⵜ ⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵍⵅⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⴱⵄⴷⵏ-ⵜⵜ ⵖⴼ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴱⵥⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⵛⴱⵓⵛ ⵢⵓⴽⴽⵔⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵚⵓⵔⴷⴰⵢⵏ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴳ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⵜ, ⵙⵓⵛⵉⵥⵜⵥ ⴳⵥⵏⵥⵔⴰⵍ, ⴷⴳ ⵉ, ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ, ⵓ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴷ ⵜⵜⵔⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⴰⵍⵖⴰⵏⵉ ⵥⵄⵍⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉ ⵜⵎⵚⵡⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵖⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⴼⴰⴳ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵣⵕⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵟⵟⴼⵏ ⵉⵛⵜⴽⵢⵏ ⵏ…
ⵎⵄⵙⴽⵕ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵄⵙⴽⵕ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴽⵕⵏ ⵜⴰⵔⵎⵎⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⴹⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.    ⴹ ⵜⴰⴼⵔⵇⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵇⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵉⵎⵓⵅⵟⵚⵙⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⴱⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⵍⵀⵢⵓⴼ ⵢⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵣⵉⵣⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 25 ⵟⵓⵏ ⵏ ⵍ’ⴽⵉⴼ ⴷ ⵜⴽⵎⵎⵙⵜ ⴷ ⵜⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵍ’ⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵍ’ⵀⵉⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵃⴱⴱⴰ…
banner-aps