Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– 37 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵊⵔⵃⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 3, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵖⴰ-ⵙ,…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ 3 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⵔ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 316 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵥⵉⵜ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⵅⴹⴼⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴼ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵜⵜⵓⵊⵔⵔⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ-29 ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 748 ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵉ 657 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵍⴼⵔⵉⵙⵜ. ⵟⴰⵢ, ⴷ ⵜⴰⴳⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⴷⴳ ⵉ, ⵜⵙⵄⴰ ⵏ ⵢⵉⴰⵔⵔⵏ ⵢⵉⵎⵣⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ 6 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵎⵙⴼⵙⴷⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⵖⴼ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵒⴰⵍⵎ ⴱⴰⵛⵀ (ⵥⵣⵔⴰⴷⵍⴰ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ  ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴳⴰⵏ ⵢⵎⵙⵏⵣⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵣⴳⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵙⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ (60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵄⵔⵇ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ…
ⵟⴰⴱⴰⵏⵟⵏⵟ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵕⵡⴰⵏⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ) ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴼⴰ 700.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵚⵚⵉⵡⴹⵏ ⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵉ 24 ⵏ ⵜⵙⴰⵄⴰⵜⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵏⵜ ⵖⵔ ⵏ ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⴰ ⵢⵉⴹ-ⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ.  …
banner-aps