Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵟ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵙⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ  - ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵔⵚⴰⴷ ⵏ ⵜⵊⵡⵡⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵙ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⵜⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵍⴰⵕⵄⵓⴹ ⵉⴷ-ⵙⵏⵜ ⴰⴽⵡⵔⵔⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵓⵜⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 13 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴳ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 13 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴳ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ 2017 – ⵟⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ 1 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ.   ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ…
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ – ⵟⵙⵙⵔⴳ-ⴷ ⵜⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⵛⵔⵄ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵛⵛⵔⵄ ⵏ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ  ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (2017-2018) ⵙ ⵜⵏⴽⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵜⵉⵣⴳⵔ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵜⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵜ ⴷⴳ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ (34) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1054 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 19 ⵖⵔ 26 ⵓⵏⴱⵉⵔ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵃⴷⵔⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵃⵕⴱⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ (ⵟⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ).  …
ⵎⵎⵓⵜⵏ 3.120 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 31.540 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 21.670 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵟⴳⵔⴷⴰ, ⵎⵔⵉⵎ ⵛⵀⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵏ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴽⵛⴰⴼ…
banner-aps