Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ
mercredi, 07 février 2018 12:56

ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ, ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ, 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵃⵕⵙ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴳⴳⵣⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵍⴰ-ⵏⵙⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⴰⴱⵥⵏ 95 ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵔⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢⵖⴼ ⵢⵜⵜⵄⴰⵇⴰⴱ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ.
 
ⴳⴰⵔ ⵜⵔⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷ ⵡⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏⵜ 902 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, 88 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ 22 ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ.
 
Lu: 28 fois
banner-aps