Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ
mardi, 06 février 2018 14:40

ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ

ⵙⴽⵉⴽⴹⴰ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ 9 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴼⵙⴷ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ.
 
ⵟⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴱⴷⴰ-ⴷ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ, ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵎⵖⵔⵙ 2013, ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔ ⵡⵙⴳⴰⵍⴼ ⵖⵍⴰⵢⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵟⴰⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵏⴼⴷ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵏⴼⴷ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⵙⴳ-ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴳⴳⵜ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ. ⵟⴰⴼⵉⵍⵉⵏ-ⴰ ⵜⵜⵡⴰⵄⴱⴱⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ.
 
ⵟⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴷⵛⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⴽⵔⴹⴰ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵉⵏⵀⵕⵏ. ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ. ⵟⵜⵡⴰⵙⵇⴷⵛⵏⵜ ⵜⴽⴰⵎⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ.
 
ⵟⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ. ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵜⵜⵀⵓⵎⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⵛⴼⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ 8 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⵏⵣⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵅⴹⴰⵔⵢⵢⴰ (ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ) ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ.
 
ⴰⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
Lu: 30 fois
banner-aps