Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:27

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵡⵀⵕⴰⵏ: ⴰⵙⵙⵉⵥⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ
lundi, 05 février 2018 13:01

ⵡⵀⵕⴰⵏ: ⴰⵙⵙⵉⵥⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ

ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵟⵏⵟⵇ-ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵡⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵙ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⵏ ⵖⴼ ⵜⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⴷ ⵔⵔⵚⴰⵚ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵡⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵉⵥⵔ, ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ-ⴰ.
 
ⵟⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ 2015, ⵎⵉ ⴹⴹⴼⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵓⴼⵜⵜⵛ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⴷⴳ ⴱⵉⵔ ⵍǧⵉⵔ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴰⴱⵉⵏⵜ, ⴰⴱⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵡⴳⵎⴰⵔ, ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⵔⵔⵚⴰⵚ, ⵜⴰⴱⴰⴳⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵇⵔⴹⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵜⵉⵏ.
 
ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵃⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵎⴷⴰⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⵙ-ⵙⵏ ⵜⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵃⵎⵎⵍ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.
 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵓⵍⵙ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵊⵎⵄ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ.
 
ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ-ⴰ ⵓⵔ ⵙⵇⵏⵄⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴼⵍⵓⵙⵏ. ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵥⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵜⵜⵀⵓⵎ-ⴰ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⴼⵓ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵡⵎⵛⵉⵡⵕ, ⵙⵙⴰⵥⵔⵏ ⴰⵎⵜⵜⵀⵓⵎ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵙⵏ.
 
Lu: 37 fois
banner-aps