Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:26

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ
dimanche, 04 février 2018 10:37

ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴹⴹⴼⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵀⵓⵓⴰⵔⵉ ⴱⵓⵓⵎⴷⵉⵏ (ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⵓⴱⵥⵏ 3 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 30 ⴷ 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⵖⵔ-ⵙⵏ 99.000 ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⵏ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⵟ, ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴷⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⴱⵥⵏ 3 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 27 ⴷ 43 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵡⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⴷ ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵜⵓⴱⵥ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵓⵎ ⵍⴱⵡⴰⵇⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵔⵔⴰ-ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ. ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ, ⵄⴷⴷⴰⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ.
 
ⴹⴳ ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ, ⵜⵓⴱⵥ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵙⵙⵜⵜⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵄⵙⴽⵕ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵉ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵓⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⴳ ⵜⵉⵃⵃⵔⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⵃⵛⴽⵓⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴰⵎⴰⵙ ⵍⵇⵔⴰⵏ. ⵓⴱⵥⵏ ⴷⴰⵖ 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵇⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ 56.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ.
Lu: 30 fois
banner-aps