Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:24

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵡⵀⵕⴰⵏ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
vendredi, 02 février 2018 15:24

ⵡⵀⵕⴰⵏ: ⴰⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵡⵀⵕⴰⵏ – 3 ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵓⴱⵥⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵎⵏⴰⴹⵜ ⵟⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 2, ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⵖⵔ-ⵙⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ.
 
ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵓⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.
 
ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⴱⵥⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵜⵔⴷⵙⴰ, 3 ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⴹⴹⴼⵏ ⵜⵉⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷ 2.500 ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⵏ.
 
ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
Lu: 36 fois
banner-aps