Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ
jeudi, 01 février 2018 15:08

ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ

ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ – ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 4.558 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 2008 ⵖⵔ 2017, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
 
 
 
ⵟⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 800 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015 ⵢⵖⴹⵎ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵢⵓⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰⵏ (672 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ), ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵙⵙⴷⴷⵉⵏ.
 
ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵉⴷ, ⴷⵖⴰ ⵜⴰⵏⵀⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵣⵣⵉⵔⴳⵏ.
 
Lu: 36 fois
banner-aps