Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:45

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵊⵔⵃⵏ 14 ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ
jeudi, 25 janvier 2018 14:49

ⴰⴷⵔⴰⵔ: ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵊⵔⵃⵏ 14 ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ

ⴰⴹⵔⴰⵔ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵊⵔⵃⵏ 14 ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 6, 115 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⵎⵉ ⵢⵙⵕⵓⵃ ⵓⵏⵀⵀⴰⵕ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵡⵀⵕⴰⵏ. ⵢⵏⵏⴼⵍ ⵓⵙⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵉ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⴳⴰⵔ ⵛⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵙⴱⵄⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⴽⵍⵍⴼ ⵙ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⵔⴷⴰ ⵎⵔⴰⴱⵜ.
 
ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵊⵔⵃⵏ ⵍⵊⵔⵓⵃ ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵏ ⵖⵔ ⵢⵙⴱⵉⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵓⵡⵢⵏ-ⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵟⵉⵎⵉⵎⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ.
 
ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵓ-ⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵙⵏⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵛⴰⵡⵉ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
Lu: 38 fois
banner-aps