Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»3639 ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 25.000 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ 2017
mercredi, 24 janvier 2018 13:30

3639 ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 25.000 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ 2017

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 3639 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵊⵔⵃⵏ 36.287 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴷⴳ 25.038 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ 2016, ⵢⵏⵇⵙ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵙ 13,23%, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵎⵉⵜⵏ ⵢⵏⵇⵙ ⵙ 8,84%. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⵢⵏⵇⵙ ⵙ 17,54%, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ, ⴷⴳ 2016, 3992 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵎⵉⵜⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ 28.856 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
ⵢⵏⵇⵙ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵇⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⴼⵔⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵃⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ.
 
ⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⵛⴼⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ 96% ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵙⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2017 ⵙⵙⴱⴱⴰ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ 22% ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ 13% ⵙⵙⴱⴱⴰ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵍⵇⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⵡⵍⵀⴰ, ⵎⴰ ⴷ 6,3% ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵙⵙⴱⴱⴰ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ.
 
ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵏⵀⵀⴰⵕⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 18 ⴷ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ, ⵉⵏⵀⵀⴰⵕⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃⴰⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵜⵜⴽⴽⴰⵢⵏ ⴷⴳ 27% ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ.
 
ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵅⵚⵚⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵇⴰⵎⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ 2016 ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ.
 
ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ, ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⵃⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵍⵖⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵀⵀⴰⵕⵏ.
Lu: 37 fois
banner-aps