Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:46

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ
mardi, 23 janvier 2018 14:20

ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ

ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ.
 
ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵖⵔ 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴷⴳ 1999, ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⴽⴰⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ.
 
ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴽⵙⴰⴱ-ⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽⵏ ⴰⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ 60% ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⵃⴱⵉⴱⵉⵔⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵍⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵓⵄⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
Lu: 37 fois
banner-aps