Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:05

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴳⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵎⵊⵊⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ
mardi, 26 décembre 2017 12:15

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴳⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵎⵊⵊⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵄⴳⴳⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴳⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵊⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ ⵉⵃⴱⵙⵏ ⴰⵅⴷⴷⵉⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⵊⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵛⴰⵎⵔⴰ), ⵟⴰïⵍⴱ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ.
 
"ⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵏⵛⴷ-ⵉⵜⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵍ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵜⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⴱⵍⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵎⴰⵙ ⵟⴰïⵍⴱ, ⴷ-ⵉⴱⴳⴳⵏⴻⵏ "ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵊⵊⴰⵢⵏ ⵖⵔ-ⵙⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵎⵓⵇⵇⵕⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵙ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⵍⵀⴰⵏ".
ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵥⵥⴰⵢ-ⵉⵜ" ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ, ⵎⴰⵙ ⵟⴰïⵍⴱ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ-ⵢⴰⴳⵉ ⴷ ⴰⵢⵏ "ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏⵣⵣⴰⵀ" ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵏⵜⵜⵉⴷⵉⵔ.
Lu: 67 fois
banner-aps