Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:55

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ»ⵓⴱⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 17 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
mercredi, 13 décembre 2017 17:32

ⵓⴱⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 17 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴱⵥ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 17,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴱⵥ, ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ 2017 ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 17,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ‘’ⵟⵟⴼⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵜ, 2,42 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵛⴽⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵖⵉⵣⵉ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ‘’ⵟⵟⴼⵏ, ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2) ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ’’, ⵔⵏⴰⵏ ‘’ⵓⴱⵥⵏ, ⴷⴳ ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2), ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ (3.113) ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ’’.
 
 
 
Lu: 30 fois
banner-aps